enEnglishcyCymraeg

Gwirfoddolwr

Gwirfoddolwyr yw'r “allwedd hud” i'n llwyddiant

Gwirfoddolwr

Mae gwirfoddoli yng Ngofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau ac ennill profiad a hefyd helpu i wella bywydau gofalwyr ifanc sydd angen cefnogaeth.

Mae gwirfoddolwyr yng Ngofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn ein helpu i newid bywydau grŵp arbennig o bobl ifanc, gan gynnig gwobrau gwych trwy brofiadau sydd wir yn helpu cymunedau lleol. Ochr yn ochr â’r hyfforddiant a’r profiad cyffredinol, mae gwirfoddolwyr bob amser yn cael eu cefnogi i archwilio pa rôl sy’n fwyaf addas iddyn nhw a sut y gellir mwynhau eu rôl fel gwirfoddolwr gyda’r cydbwysedd cywir rhwng hwyl, heriau a gwobrau.

Yn 2011 derbyniodd ein chwaer sefydliad, Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer Wobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol (sy’n cyfateb i MBE) gan y Frenhines am “gynhyrchu canlyniadau arloesol ym maes gwella iechyd a lles gofalwyr ifanc.”

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr ifanc ledled Wrecsam, Sir Ddinbych & amp; Mae Conwy a’n gwirfoddolwyr yn chwarae rhan enfawr wrth ddarparu’r gefnogaeth hon, ni fyddem yn gallu gweithredu heb yr amser a’r ymdrech y mae ein Gwirfoddolwyr yn eu rhoi. Mae pob un o’n sgiliau a’n profiadau gwirfoddolwr yn caniatáu iddynt ymgysylltu â gofalwyr ifanc mewn sesiynau seibiant bob pythefnos, ar ddiwrnodau gweithgaredd neu ddigwyddiadau arbennig. Mae hyn yn gwneud bod yn un o’n Gwirfoddolwyr mor werth chweil a difyr. Mae gwirfoddolwyr bob amser yn cael eu cefnogi i archwilio pa rôl sy’n fwyaf addas iddyn nhw a sut y gellir mwynhau eu rôl fel gwirfoddolwr gyda’r cydbwysedd cywir rhwng hwyl, heriau a gwobrau.

Mae’r bobl ifanc sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn aml dan anfantais yn addysgol ac yn gymdeithasol ac nid oes ganddynt gyfleoedd i ddatblygu’n bersonol. Mae bod yn wirfoddolwr yn rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth a chael effaith gadarnhaol ar les person ifanc. Fel gwirfoddolwr byddwch yn:

  • Gwella iechyd a lles gofalwyr ifanc
    • Lleihau effeithiau negyddol gofalu
    • Cefnogi gofalwyr ifanc i sicrhau canlyniadau cadarnhaol
    • Hyrwyddo hunaniaeth ac annibyniaeth gadarnhaol
    • Lleihau Arwahanrwydd Cymdeithasol ymysg gofalwyr ifanc

Mae bod yn wirfoddolwr yn cael ei werthfawrogi cymaint ac yn ogystal â dysgu sgiliau newydd a chael profiadau newydd, fe’ch croesewir â breichiau agored i’n tîm. Adeiladu cyfeillgarwch newydd gyda staff, gwirfoddolwyr eraill ac yn enwedig ein gofalwyr ifanc, yw’r hyn sy’n gwneud y cyfleoedd hyn hyd yn oed yn fwy gwerth chweil.

Dyma beth sydd gan ein gwirfoddolwyr i’w ddweud:

Kate

“Rwy’n gwirfoddoli oherwydd mae gen i amser i roi ac rwy’n hoffi meddwl y gallai’r mân gyfraniad rwy’n ei wneud gynnig budd bach i’r gofalwyr ifanc.

Rwy’n mwynhau cymryd rhan yn yr holl weithgareddau yn fawr a dod i adnabod pawb.

Ges i weld hyn o lygad y ffynnon ar fy nhaith i ardal y llyn yr haf diwethaf gyda chriw gwych o ofalwyr ifanc. Roedd yn wych gweld datblygiad cymeriad dros yr ychydig ddyddiau, ffurfio cyfeillgarwch a sut y bu unigolion tawel gynt yn llwyr allan o’u cregyn. Mae hyn yn helpu i gefnogi a datblygu pobl ifanc anhygoel. Rwyf mor falch o ddweud fy mod yn rhan o sefydliad mor bwysig. ”

“Fy mhrofiad mwyaf cofiadwy oedd mynd i Barc Carden am ddiwrnod o raff uchel, helfeydd trysor, gemau tîm a pharti gyda’r nos. Roedd yn ddiwrnod mor wych ac roedd yr holl ofalwyr ifanc mor hapus i fod yno roedd yn rhywbeth nad ydyn nhw’n amlwg yn gorfod ei wneud. Dywedodd un plentyn ‘dyma ddiwrnod gorau fy mywyd’, roedd mor gyffrous am y cyfan ”

“Waw am brofiad! Roedd dysgu mwy am yr heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu yn amhrisiadwy. Mae eu helpu i oresgyn y rhain hefyd wedi rhoi sgiliau gwerthfawr newydd imi y gallaf eu defnyddio eto. Mae’n deimlad anhygoel o wybod eich bod wedi ychwanegu rhywbeth at ddiwrnod person ifanc neu hyd yn oed fywyd ”

“Er imi arwain y sesiynau dawns roedd yn sicr yn ymdrech tîm ac roeddem yn gallu bod yno i rai o’r bobl ifanc a’u hannog i gymryd rhan. Mae dawns yn ffordd anhygoel i’r bobl ifanc fynegi eu hofnau a’u pryderon dyfnaf, y pethau nad ydyn nhw’n meiddio siarad amdanyn nhw. Heb eiriau, gallwn weld faint yn union y mae’n rhaid iddynt ymdopi ag ef a sut mae’n effeithio arnynt. I lawer o’r gofalwyr ifanc roedd hwn yn brosiect yr oeddent yn edrych ymlaen at ddod iddo bob wythnos. Fe wnaethant adeiladu ymddiriedaeth a chyfeillgarwch ac roedd gwir ymdeimlad o heddwch yn eu plith ”

Mae’r gofalwyr ifanc wedi dweud eu bod yn gwerthfawrogi cael eu cefnogi gan wirfoddolwyr gan eu bod yn teimlo bod y gefnogaeth yn wirioneddol gan fod person yn rhoi o’u hamser ei hun a bod hyn yn meithrin perthnasoedd cryfach

Arwyddlen Cylchlythyr