enEnglishcyCymraeg

Gweithwyr proffesiynol a sefydliadau

Gweithwyr proffesiynol a sefydliadau

Os ydych chi’n gweithio yn y sector gofal, naill ai i wasanaeth statudol neu 3ydd arall trefniadaeth sector a chwrdd â gofalwr ifanc y credwch a allai elwa o’n cefnogaeth, yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu’n uniongyrchol â ni.

Mae gofalwr ifanc yn berson ifanc 6-18 oed sydd â rôl ofalgar, fel arfer yn aelod o’r teulu sy’n oedolyn neu’n frawd neu chwaer. Mae’r rôl ofalgar hon yn aml yn cael effaith sylweddol ar eu lles emosiynol, eu cyrhaeddiad yn yr ysgol ac yn aml gall effeithio ar eu hymddygiad.

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn darparu seibiant i’r plant hyn, yn gweithio i adeiladu eu hunanhyder, gwella eu profiad yn yr ysgol i annog cyrhaeddiad academaidd gwell ac yn gyffredinol i ddarparu seibiant o’u rôl ofalu.

Os ydych chi eisiau sgwrs anffurfiol neu i atgyfeirio gofalwr ifanc i’n gwasanaeth dyma’r ffyrdd i gysylltu â ni;

Ffoniwch 0151 356 3176 i siarad ag aelod o’n Tîm Gwaith Cyswllt

E-bost info@youngcarersnetwork.co.uk

PLlwybrau i’n gwasanaethau

Y wybodaeth gychwynnol sydd ei hangen arnom:

  • Enw’r person ifanc
  • Ardal y maen nhw’n byw ynddi
  • Manylion yr asiantaeth atgyfeirio
  • Disgrifiad byr o’r rôl ofalu

Dyma beth fyddwn ni’n ei wneud

  • Aseswch anghenion gofalwyr ifanc
  • Creu cynllun gofal
  • Cadwch chi yn y ddolen

Dadlwythwch y ffurflen atgyfeirio

Lawrlwytho Ffeil

Ffurflen Cyfeirio

Arwyddlen Cylchlythyr