enEnglishcyCymraeg

Cwestiynau a Atebir yn Aml

Cwestiynau a Atebir yn Aml

Cwestiynau a Atebir yn Aml

Beth yw gofalwr ifanc?

Mae gofalwr ifanc yn blentyn rhwng 6 – 18 oed sydd â chyfrifoldeb gofalu am rywun annwyl y maen nhw’n byw gyda nhw. Yn aml, eu cyfrifoldeb gofalu fydd cefnogi rhiant neu frawd neu chwaer sydd â nam fel anabledd corfforol, materion iechyd meddwl, problemau camddefnyddio sylweddau a / neu gyflyrau cyfyngol eraill gan gynnwys salwch terfynol. Mae gofalwyr ifanc yn aml yn ynysig ac yn dod ar draws mwy o rwystrau wrth geisio cyflawni pethau cadarnhaol trwy gydol eu plentyndod.

Pwy yw Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru?

Rydym yn elusen annibynnol sy’n cefnogi rhai o’r tua 7,500 o ofalwyr ifanc ledled Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Rydym yn ymdrechu i leihau’r effaith ar blant sydd â rolau gofalu, a helpu gofalwyr ifanc i gael yr un siawns â phlant eraill eu hoedran. Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn chwaer-sefydliad i Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer sydd wedi bod yn cefnogi gofalwyr ifanc ers dros 25 mlynedd.

Pa gefnogaeth mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn ei gynnig?

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr ifanc trwy seibiant rheolaidd, rhaglenni gwyliau ysgol gwych ac mae gennym raglen cymorth addysg helaeth lle rydyn ni’n helpu ysgolion i nodi a gweithio gyda gofalwyr ifanc i wella eu cyfleoedd bywyd a’u canlyniadau addysgol. Mae gan Ofalwyr Ifanc Gogledd Cymru hefyd brofiad o ddarparu cefnogaeth un i un, gan helpu teuluoedd i gael gwell cefnogaeth a gwella eu bywyd cartref lle bo hynny’n bosibl. Os oes ffordd y gallwn gefnogi gofalwyr ifanc neu eirioli ar eu rhan, byddwn bob amser yn ceisio helpu lle bo hynny’n realistig bosibl.

Sut mae cyfeirio plentyn at Ofalwyr Ifanc Gogledd Cymru?

Mae’n hawdd cyfeirio at ein gwasanaeth, gall unrhyw ofalwr ifanc gael mynediad i’n gweithgareddau a’n cefnogaeth!
Yn syml, llenwch y ffurflen isod a’i hanfon yn ôl trwy ein atgyfeirio tudalen.

Arwyddlen Cylchlythyr