enEnglishcyCymraeg

Addysg

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn darparu rhaglen gymorth gynhwysfawr ar gyfer academïau cynradd ac uwchradd, ysgolion a cholegau er mwyn codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo adnabod gofalwyr ifanc mewn addysg yn gynnar. Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn gweithio ar y cyd gyda'i bartneriaid addysg i wella presenoldeb, cyflawniad a'r profiadau addysgol cyffredinol i ofalwyr ifanc.

Addysg

Yn dilyn ymchwil a wnaed, daeth yn amlwg nad oedd eu profiad mewn addysg mor foddhaus ag y gallai fod i nifer sylweddol o ofalwyr ifanc.

Hyd yn oed yn fwy pryderus fu’r farn a rennir ymhlith gofalwyr ifanc, eu teuluoedd ac mewn rhai achosion y system ysgolion, sy’n ymwneud â’r disgwyliad isel i ofalwyr ifanc gyflawni yn yr ysgol.

Mae gan Ofalwyr Ifanc Gogledd Cymru raglen gynhwysfawr o gefnogaeth i ysgolion / colegau i helpu i wella’r canlyniadau addysgol i’w gofalwyr ifanc. Fe’i cynlluniwyd i gynyddu lefelau presenoldeb a chyrhaeddiad ac yn y pen draw i ddarparu “cyfleoedd bywyd” gwell i bob gofalwr ifanc yn eu hysgol.

Mae’n dechrau gydag ymgynghoriad sy’n cynnwys uwch dimau arweinyddiaeth ym maes addysg lle gallwn rannu canlyniadau amrywiol astudiaethau ymchwil. Mae’r ymchwil a’r profiad ymarferol hwn o weithio gyda gofalwyr ifanc wedi arwain at ddatblygu dull tri cham i gynorthwyo ysgolion i helpu gofalwyr ifanc i elwa’n llawn o’r cyfleoedd a gynigir mewn addysg.

Lawrlwytho Ffeil

Taflen Addysg (Cymraeg)

Mae craidd ein gwaith yn ymwneud â’n hofferyn asesu addysgol unigryw, sydd â hanes profedig o gywirdeb ac mae ei gyflwyno ar draws ysgolion yn Swydd Gaer wedi bod o fudd gwirioneddol i’r ysgolion a’r disgyblion hyn sydd eisoes yn rhan o’r rhaglen.

Mae’r rhaglen tri cham fel a ganlyn:
1. Nodi

Mae gan Ofalwyr Ifanc Gogledd Cymru nifer o strategaethau i helpu ysgolion i godi ymwybyddiaeth gofalwyr ifanc yn yr ysgol. Bydd y strategaethau yn rhoi’r wybodaeth berthnasol i staff ysgol a disgyblion am ofalwyr ifanc, fel y gallant hwy a chi wneud dewisiadau gwybodus. Bydd hefyd yn helpu i godi proffil gofalwyr ifanc yng nghymuned yr ysgol. 

2. Asesu

Mae ein “Offeryn Asesu” unigryw yn darparu ffordd ymarferol i ysgolion feintioli faint o ofal y mae gofalwr ifanc yn ei wneud. O ganlyniad, gall ysgol wedyn deilwra cefnogaeth yn unigol; a thrwy hynny wella canlyniadau addysgol. Mae’r offeryn nid yn unig yn rhoi arwydd clir i’r ysgol o ran lefel y gefnogaeth sydd ei hangen ar ofalwr ifanc, ond gellir ei ddefnyddio i gyflwyno cyfrif yn seiliedig ar dystiolaeth i Estyn o sut mae’r ysgol yn cefnogi eu categori disgyblion bregus. Gall hefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi ceisiadau am arian premiwm disgyblion.

3. Cynllun gweithredu

Gan ddefnyddio’r wybodaeth o’r offeryn asesu, yna gellir datblygu cynllun gweithredu sy’n canolbwyntio ar ddisgyblion i gefnogi pob disgybl gyda strategaethau syml, wedi’u cyfyngu gan amser, wedi’u cynllunio i gynhyrchu cynnydd sylweddol mewn canlyniadau addysgol.

Credwn y gallai hyn fod yn newidiwr gêm ac yn gyfle go iawn i ysgolion / colegau gefnogi eu gofalwyr ifanc; gan arwain at ganlyniadau gwell i’r ysgol / coleg a’r gofalwr ifanc. Mae hwn yn wirioneddol yn ddull ennill-ennill, ac er y gallai gofalwyr ifanc fod yn lleiafrif mewn ysgol, maent yn aml yn wynebu amgylchiadau teuluol heriol ac yn wirioneddol haeddu ein cefnogaeth. Mae addysg yn cynnig llwybr dianc dros dro iddynt o’r cyfrifoldebau gofalu sydd ganddynt ac yn y pen draw, gall eu cyfeirio ar lwybr cadarnhaol ar gyfer cyfleoedd gyrfa ym mywyd oedolion.

Arwyddlen Cylchlythyr